PHOTOGRAPHY TO END ALL PHOTOGRAPHY

PHOTOGRAPHY TO END ALL PHOTOGRAPHY

Fo­to­gra­fi­et har altid været tæt for­bun­det til den vir­ke­lig­hed det skil­drer. Men hvor­dan ser det ud når kunst­ne­re i den di­gi­ta­le tidsal­der ska­ber fo­to­gra­fi­er, der først er kom­met til ver­den efter grun­dig ma­ni­pu­la­tion på en com­pu­ter?

Fo­to­bien­na­len 2018 giver os et ind­tryk af fo­to­gra­fi efter fo­to­gra­fi­et. De del­ta­gen­de dan­ske og in­ter­na­tio­na­le kunst­ne­re ska­ber alle fan­ta­sti­ske fo­to­gra­fi­er, der lig­ner vir­ke­lig­he­den til for­veks­ling. Men ved nær­me­re ef­ter­syn viser bil­le­der­ne sig at have de mest over­ra­sken­de de­tal­jer, der gør os usik­re på, om det sete nu også helt kan passe. Præ­cis lige som utal­li­ge af de bil­le­der, vi er om­gi­vet af i vir­ke­lig­he­den på so­ci­a­le me­di­er og andre plat­for­me.

Kunst­ne­re: Lykke An­der­sen, Tho­mas Bang­sted, Mor­ten Bar­ker, Kelli Co­nell, Keith Cot­ting­ham, Filip Dujar­din, Je­an­net­te Eh­lers, Peter Funch, Nik­las Gold­bach, Beate Güts­chow, Craig Kal­pakji­an, Yang Yong Liang, Ger­hard Mantz, Osamu James Na­ka­gawa, Ro­bert Overweg, Jes­per Ras­mus­sen, Johan Ro­sen­munt­he, Eva Sten­ram, Myne Søe-Pe­der­sen, Ryan Trecar­tin, Ebbe Stubb Wit­trup.

Fo­to­bien­na­len ska­bes i sam­ar­bej­de med Fo­to­gra­fisk Cen­ter, Kø­ben­havn og Gal­le­ri Image, Århus.

kl. 10:00

Brandts - Museum for Kunst og Visuel Kultur